top of page

Mūzikas teorijas nodaļa

Muzicēt ar prieku un sapratni – dziedāt, spēlēt, ritmizēt, saklausīt, uztvert un izjust – to un vēl daudz ko citu visu specialitāšu audzēkņi apgūst solfedžo un mūzikas literatūras stundās.

Ikdienas mācību procesā solfedžo stundās audzēkņi apgūst mūzikas teoriju, kompozīcijas un aranžēšanas pamatus, attīsta muzikālo dzirdi, atmiņu un domāšanu, pilnveido savas vokālās intonēšanas un praktiskās muzicēšanas iemaņas. Savukārt, mūzikas literatūras stundās veido izpratni par mūzikas laikmetiem, stiliem, komponistu rokrakstu, mūzikas formām un žanriem.

Mācību gada laikā audzēkņi tiek iesaistīti arī dažādos ārpusklases pasākumos – radošajos konkursos, mācību ekskursijās, skolas un ārpusskolas koncertu, operas vai baleta izrāžu apmeklējumos. Skatuves pieredzi un runas kultūru audzēkņi attīsta, veidojot dažādus projektu darbus un prezentācijas, kā arī vadot skolas koncertus. Tas  nereti ikdienas stundas pārvērš neaizmirstamā piedzīvojumā.

Katru pavasari teorētisko priekšmetu skolotājas vada konsultācijas, veiksmīgi sagatavojot bērnus uzņemšanas pārbaudījumiem gan sagatavošanas, gan pirmajā klasē.

Mūzikas teorētiskos priekšmetus māca skolotāja Gunta Goiževska (skolas absolvente), Gunita Bičule, Daina Čudare,  Ingūna Lasmane (skolas absolvente), Annija Bičule (skolas absolvente).

Teorijas metodiskās komisijas darbu vada Gunta Goiževska.

Patīkami sajust atgriezenisko saiti, jo jaunie pedagogi –Annija Bičule un Jānis Lapsa, kuri savulaik teorētiskos mācību priekšmetus mācījušies pie skolotājas Guntas Goiževskas, nu jau skolā atgriezušies  jaunā – skolotāju statusā.

Teorijas nodaļas skolotāju darba procesa neatņemama sastāvdaļa ir spēja produktīvi organizēt savu pedagoģisko darbību tā, lai degsme un pietāte pret mūziku un tās dažādajiem aspektiem tiktu nodota tālāk saviem audzēkņiem.

Sistemātisks un mērķtiecīgs darbs  ir kalpojis par pamatu tam, ka daudzi mūzikas skolas absolventi izvēlējušies savas turpmākās mācību gaitas saistīt ar mūziku, apgūsto to  jau vidējās un augstākās profesionālās ievirzes mācību iestādēs.

bottom of page