top of page

TAUSTIŅISTRUMENTU NODAĻA

Mūsu nodaļas audzēkņi un skolotāji aktīvi piedalās gan skolas, gan dažādos ārpusskolas pasākumos, koncertos, festivālos, konkursos, iesaistās citu kolektīvu un nodaļu radošajos projektos.

Katru pavasari ar lielām cerībām gaidām jaunos audzēkņus nākam uz iestājeksāmeniem un katru pavasari izlaidumā saviem absolventiem novēlām ​nepazaudēt izpratni par  mūzikas pasauli kā neaptveramo bagātību un iedvesmas avotu!

NODAĻAS VADĪTĀJA: Gunta Trasune

Image by Jordan Whitfield
muzskizlaidums23 (579 of 1612).jpg
muzskizlaidums23 (545 of 1612).jpg
C411E2E5-E4D8-4B2D-8B5D-1E7827BDE8BF.jpeg

Klavierspēle un akordeona spēle

Taustiņinstrumentu spēles nodaļā audzēkņiem ir iespēja apgūt ne tikai klavierspēli, bet arī akordeona spēli. 

Klavierspēles audzēkņi iegūst pirmās iemaņas profesionālā klavierspēlē – attīsta muzikālo dzirdi un fantāziju, iepazīstas ar nošu teksta uzbūves principiem, vingrinās dažādu klavierspēles tehnikas elementu lietošanā, apgūst dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus. Audzēkņiem ir iespēja attīstīt empātiju, muzicējot duetos kopā ar draugiem. 

Klavierspēle trenē dzirdi, atmiņu, kustību koordināciju un spēju koncentrēt uzmanību, attīsta pacietību un iemāca organizēt savu laiku.

Mācību priekšmetu Vispārējās klavieres apgūst visu specialitāšu audzēkņi, atbilstoši savām spējām, iepazīstoties ar klavierspēles pamatiem.

Akordeona spēles audzēkņi iepazīstas ar akordeona spēles profesionālajiem pamatiem –  pilnveido muzikālo dzirdi, apgūst spēles tehnikas principus un nošu teksta uzbūves likumsakarības. 

bottom of page